Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o naborze

 

                                                                                                         Zał. nr 2

DYREKTOR  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ     

w Niemodlinie  ul. Wojska Polskiego 5 tel. 77 4606363

pppniemodlin@o2.pl

ogłasza nabór

           na  wolne stanowisko urzędnicze –  Specjalista ds. administracyjno - biurowych .

Wymiar etatu:  1,0

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

49-100  Niemodlin , ul. Wojska Polskiego 5

1. Niezbędne wymagania:

-  ma obywatelstwo polskie;

-   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

-   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

2. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

posiada wyższe wykształcenie, ukończoną szkołę policealną  bądź średnią o profilu

administracyjno-biurowym lub wykazuje dokumenty o ukończonych specjalistycznych

kursach z w/w zakresu.

3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko,

na które przeprowadzany jest konkurs:

1). Posiada dobrą znajomość:

– regulacji prawnych oraz umiejętność właściwej ich interpretacji i stosowania,

w zakresie prawa pracy (w tym: Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach

samorządowych),

– systemu Informacji Oświatowej – SIO.

2). Posiada umiejętność:

– stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

– komunikowania się oraz wypowiadania się na piśmie;

– pracy w zespole dyspozycyjność, umiejętność trafnego podejmowania decyzji,

zdolność analitycznego i strategicznego myślenia;

– obsługi  komputera (MS Office, Excel WINDOWS, WORD)  ProgMan  - Poradnia

3). Ma doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

4). Ponadto wykazuje:

a) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz odporność na stres,

b) cechy takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, staranność, terminowość, punktualność,

c) zdolności organizacyjne i personalne

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : Specjalista ds. administracyjno – biurowych

a)  prowadzenie sekretariatu Poradni zgodnie z obwiązującą instrukcją kancelaryjną ,

b)  przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek

c)  przyjmowanie i  nadawanie  faksów oraz obsługa poczty elektronicznej

d) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie..

c)  prowadzenie bazy danych przyjętych w Poradni osób , elektronicznie i w formie papierowej 

d)  rejestracja wniosków rodziców i wysyłanie terminów badań;

e)  porządkowanie i zabezpieczanie dokumentacji  klientów

f)  wydawanie / wysyłanie  rodzicom informacji,  opinii i orzeczeń;

g)  przechowywanie i zabezpieczanie pieczątek;

h)  powielanie potrzebnych materiałów dydaktycznych

i)  udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób.

j) sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej  sprawozdania  SIO

k) współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie organizacji działania placówki,

l) prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów  wg jednolitego rzeczowego wykazu                 

   akt oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 ł) ewidencjonowanie i rozliczanie znaczków pocztowych.

 m)prowadzenie gospodarki formularzami i drukami ścisłego zarachowania

 n) przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych.

o) doskonalenie się w zakresie prowadzenia kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną

     i  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

p) dostosowywanie obowiązującego w  Poradni  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt do potrzeb

     Poradni  i zakresu jej funkcjonowania .

r) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;

s) organizacja przyjmowania i ewidencja  skarg i wniosków.

t) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 - miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

   49-100 Niemodlin  ul. Wojska Polskiego 5

 - praca siedząca

 - praca przy komputerze

 - pokój  Sekretariatu na I piętrze

 - praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku

- wymiar etatu :  1,0 

5. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;

2) list motywacyjny odręcznie podpisany;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

   i uprawnień zawodowych;

5) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie

o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

6) kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;

7) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;

9) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na w/w

stanowisku urzędniczym.

7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w  Sekretariacie  lub przesłać pocztą na adres placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna , 49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 5 w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. administracyjno-biurowych  w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  w Niemodlinie.”

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia  23.06.2015r

do godz. 12.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:

www.pppniemodlin.vebhost.pl.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4606363

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w  siedzibie  Poradni Psychologicznej  Niemodlin  przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 

 

Dyrektor Poradni Psychologicznej  Niemodlin

mgr Jadwiga Wolak-Wawrzyniak

                                                                                                                  Niemodlin, 09.06.2015r.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2015
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  14-03-2015 09:21
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  15-06-2015 17:32
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  odwiedzin: 1014
Dane jednostki:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Wojska Polskiego 5
NIP: 999-00-59-897 REGON: 000743037

Dane kontaktowe:

tel.: 077 - 46 06 363
fax: 077 - 46 06 363
e-mail: pppniemodlin@o2.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×